Ανακαλείται παιδικό παιχνίδι από την ελληνική αγορά

Δείτε για ποιο παιχνίδι πρόκειται – Δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών


Για την ανάκληση επικίνδυνου παιχνιδιού από την ελληνική αγορά ενημερωθήκαμε από το δελτίο (21 Ιουνίου) του GRAS-RAPEX, του ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το δελτίο, ανακαλείται παιδικό παιχνίδι που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών και το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο EN 62115.

Το παιδικό παιχνίδι που ανακαλείται

Αριθμός προειδοποίησης: INFO/0072/19

Προϊόν: Πλαστικό αεροσκάφος παιχνίδι που παράγει ήχο και φώτα. Λειτουργεί με 3 AA

Εμπορικό σήμα: LX

Ονομασία: Air Bus A380

Τύπος/αριθμός μοντέλου: LX 161

Αριθμός παρτίδας: Άγνωστη

Είδος κινδύνου: Τραυματισμοί

Χώρα καταγωγής: Κίνα

Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από: Ελλάδα

Οι οδηγίες για την ασφαλή χρήση ή την αντικατάσταση των μπαταριών λείπουν από τη συσκευασία και το παιχνίδι. Οι ενδείξεις στη συσκευασία δεν αναγράφονται στην εθνική γλώσσα. Αυτό θα μπορούσε, κατά συνέπεια, να οδηγήσει σε εσφαλμένη χρήση των μπαταριών ή του προϊόντος. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών και το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο EN 62115.

Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

Απαγόρευση της εμπορίας του προϊόντος και τυχόν συνοδευτικά μέτρα. Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά.