Ανοίγει ο δρόμος για μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ

Το κτίριο όπου στεγάζεται το υπουργείο Οικονομικών (φωτογραφία αρχείου) EUROKINISSI

Νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει το πλαίσιο με βάση το οποίο θα μπορούν να χρηματοδοτούνται όσοι μέχρι σήμερα ήταν αποκλεισμένοι από την τραπεζική χρηματοδότηση.

Την δυνατότητα μικροπιστώσεων μέχρι και 25.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις χωρίς εγγυήσεις προβλέπει νομοσχέδιο που έβγαλε σε διαβούλευση μέχρι και τις 23 Ιανουαρίου το υπουργείο Οικονομικών.

Με το νομοσχέδιο περιγράφεται το πλαίσιο με βάση το οποίο θα μπορούν να χρηματοδοτούνται όσοι μέχρι σήμερα ήταν εντελώς αποκλεισμένοι από τραπεζική χρηματοδότηση όπως είναι νέοι επιστήμονες, μικρές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες,νέοι επιχειρηματίες κ.ο.κ.

Το νομοσχέδιο δεν αποκλείει την χορήγηση μικροπιστώσεων από τράπεζες αλλά στην βάση του θεσμοθετεί δυνατότητα ίδρυσης δομών μικροχρηματοδότησης και από άλλους φορείς, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούν τους όρους και του νομικού πλαισίου και θα αδειοδοτούνται από την Τράπεζα της Ελλάδας. Σημειώνεται ότι όσοι φορείς χορηγούν σήμερα μικροχρηματοδοτήσεις, είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με τα πιστωτικά ιδρύματα.

H χρηματοδότηση μέσω μικροπιστώσεων μπορεί να έχει τρείς μορφές:

Την παροχή ρευστού έως το όριο των 25.000 ευρώ για τη κάλυψη επενδυτικών αναγκών, είτε ως κεφάλαιο κίνησης

Την κάλυψη χρηματοδοτικής μίσθωσης έως 25.000 ευρώ, για την απόκτηση εξοπλισμού

Την παροχή εγγυήσεων έως το όριο των 25.000 ευρώ, οι οποίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη δανείων από άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα.

Υπάρχει επίσης πρόβλεψη για προσωπική χρηματοδότηση σε φυσικά πρόσωπα με ποσό έως 10.000 ευρώ για εκπαιδευτικούς σκοπούς (πχ φοιτητικά δάνεια) η για την ενίσχυση δημόσιων πολιτικών ή με σκοπό την κοινωνική και οικονομική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων έως το ποσό των 25.000 ευρώ, που αφορούν ιδίως την αντιμετώπιση: ανεργίας ή αλλαγής επί τα χείρω των συνθηκών εργασίας.

Δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Προσωπική χρηματοδότηση μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα και ευάλωτες κοινωνικά ομάδας.

Ανακυκλούμενη πίστωση χωρίς υποθήκες

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η μικροπίστωση μπορεί να είναι ανακυκλούμενη. Αν δηλαδή ο δικαιούχος που έχει επιστρέψει από τα 25.000 ευρώ που πήρε τα 10.000 ευρώ θα μπορεί να δανειστεί άλλα 10.000 ευρώ με τους ίδιους όρους υπο τον όρο ότι η οφειλή δεν θα ξεπερνά το ανώτατο όριο των 25.000 ευρώ.

Η ελάχιστη διάρκεια αποπληρωμής της χορηγηθείσας μικροχρηματοδότησης είναι 12 μήνες, ενώ η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 έτη Τα δε ποσά θα χορηγούνται χωρίς την παροχή υποθήκης ή άλλων εγγυήσεων.

Οι οργανισμοί μικροπιστώσεων

Άδεια λειτουργίας οργανισμών μικροπιστώσεων μπορούν να λάβουν τράπεζες, φορείς, επιμελητήρια, οργανώσεις κ.ο.κ. αλλά όχι ενεχυροδανειστήρια. Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων με έδρα την Ελλάδα ιδρύονται και λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ύστερα από άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μετά τη λήψη της άδειας, η εταιρεία καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ σε ειδικό μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Για τη χορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος άδειας λειτουργίας απαιτείται η κάλυψη αρχικού κεφαλαίου ίσου τουλάχιστον με το ποσό των 200.000 ευρώ. Τα ιδρύματα υποχρεούνται να διατηρούν το ως άνω αρχικό κεφάλαιο σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους.

Επίσης, οι μετοχές των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων θα είναι ονομαστικές και το μετοχικό ή το εταιρικό κεφάλαιο καλύπτεται εξ ολοκλήρου σε μετρητά και κατατίθεται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Επισημαίνεται ότι αν το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων χορηγεί πιστώσεις που προέρχονται από ίδια κεφάλαια και δεν λειτουργεί ως διαχειριστής κεφαλαίων που προέρχονται από ιδιωτική τοποθέτηση ή δημόσιους πόρους, εθνικούς ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αρχικό του κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 2 εκατ. ευρώ.