Μόνο στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς οι αποζημιώσεις στον Γούδουρα Σητείας

Η απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην ερώτηση των Βουλευτών του ΚΚΕ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρος Αραχωβίτης απαντώντας στηνΕρώτηση, που κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΚΚΕ κ.κ. Μ. Συντυχάκης και Σ. Τάσσος, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται μετά τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε τον περασμένο Νοέμβριο καλλιέργειες στο Γούδουρα, πληροφορεί τα εξής:
«Όσον αφορά στις ζημιές που προξενήθηκαν από την ανεμοθύελλα – ανεμοστρόβιλο που σημειώθηκε στις 17 Νοεμβρίου του έτους 2018 κυρίως σε καλλιέργειες θερμοκηπειακών κηπευτικών και σε ελαιοκαλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Λασιθίου, σημειώνεται ότι διενεργήθηκαν από τους γεωτεχνικούς του ΕΛ.Γ.Α. οι απαραίτητες επισημάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν δηλώσεις. Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων ολοκληρώθηκε. Στη συνέχεια, θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.
Σχετικά με τη διενέργεια των εκτιμήσεων, σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις διενεργούνται σύμφωνα με τους Κανόνες της Γεωπονικής Επιστήμης και του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. Στους εκτιμητές δίνονται οδηγίες να είναι αντικειμενικοί και δίκαιοι και τα πορίσματα που διατυπώνουν, να εκφράζουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την απώλεια εισοδήματος των παραγωγών. Στο ποσοστό της ζημιάς περιλαμβάνεται εκτός από την απώλεια της παραγωγής (ποσοτική ζημιά) και η ζημιά που προέρχεται από την ποιοτική υποβάθμισή της, η οποία δημιουργείται από την επίδραση των καλυπτόμενων ασφαλιστικά ζημιογόνων αιτίων, εξαιτίας των οποίων προκαλείται μείωση του αντικειμενικώς προσδοκώμενου εισοδήματος του παραγωγού.
Επίσης, σημειώνεται ότι, πέραν της αξιοπιστίας των εκτιμήσεων, στόχος του ΕΛ.Γ.Α. είναι και η ταχύτητα διενέργειάς τους, σε επίκαιρο για κάθε καλλιέργεια χρόνο, από έμπειρο γεωτεχνικό προσωπικό.
Ως εκ τούτου, ο ΕΛ.Γ.Α., για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας των εκτιμήσεων, έχει προβεί στη στελέχωση των Υποκαταστημάτων του, συμπεριλαμβανομένου και του Υποκαταστήματος Ηρακλείου, με εποχικό γεωτεχνικό προσωπικό, έως οκτάμηνης απασχόλησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (μέσω ΑΣΕΠ).
Εκ των ανωτέρω, γίνεται φανερό ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας εκ μέρους των παραγωγών, καθώς στη διατύπωση του πορίσματος και, κατά συνέπεια, και στο ποσό της καταβληθείσας αποζημίωσης, λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση της τελικής ζημιάς.
Αναφορικά με τη διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων από τον ΕΛ.Γ.Α., σημειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία είναι συγκεκριμένη και ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία ως εξής:
➢ Με την εμφάνιση της ζημιάς στην καλλιέργεια διενεργούνται οι απαραίτητες
επισημάνσεις, γίνονται αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις.
➢ Ο Οργανισμός, εν συνεχεία, προβαίνει σε εξατομικευμένες εκτιμήσεις.
➢ Πραγματοποιείται η επεξεργασία των στοιχείων από το αρχείο ΟΣ∆Ε, το οποίο αποστέλλεται στον ΕΛ.Γ.Α. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του φθινοπώρου έκαστου χρόνου.
➢ Κοινοποιούνται τα πορίσματα.
➢ Ακολουθεί η καταβολή των αποζημιώσεων στους παραγωγούς που έχουν υποβάλει τη ∆ήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (∆Κ/Ε) και έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ∆Κ/Ε.
∆ιευκρινίζεται ότι κάθε στάδιο της προαναφερθείσας διαδικασίας χρειάζεται και τον ανάλογο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, εφόσον είναι εφικτό, ο Οργανισμός καταβάλλει τις σχετικές αποζημιώσεις μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τη συγκομιδή του προϊόντος και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του αρχείου ΟΣ∆Ε. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι, σε σύγκριση με τα παρελθόντα έτη, οι εκκαθαρίσεις των ζημιών πραγματοποιούνται σε συντομότερο χρονικό διάστημα.
Όσον αφορά στις ζημιές που προξενήθηκαν από το προαναφερόμενο αίτιο σε πάγιο κεφάλαιο, κυρίως εγκαταστάσεις θερμοκηπίων, σημειώνεται ότι το έργο των καταγραφών για τις ζημιές αυτές είναι σε εξέλιξη από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων. Κατόπιν, οι ζημιές του παγίου κεφαλαίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτούν ο Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας, θα ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρμοδιότητας ΠΣΕΑ, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ε.Ε. Οι αντίστοιχες ενισχύσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους παραγωγούς μετά την έγκριση του προγράμματος και της δαπάνης από το Υπουργείο Οικονομικών και, βεβαίως, μετά την επιβεβαίωση αποκατάστασης – αντικατάστασης των ζημιών.
Όσον αφορά στη δυνατότητα κάλυψης κατά 100% της ασφαλιζόμενης ζημιάς, σημειώνεται ότι με την υποχρεωτική ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής που παρέχεται από τον ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τον ν. 3877/2010, καλύπτονται οι άμεσες ζημιές στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο που προξενούνται από φυσικούς κινδύνους, καθώς και από ασθένειες (ζωικό κεφάλαιο), και οι οποίες είναι μεγαλύτερες από ένα ελάχιστο ποσοστό ζημιάς.
Το μη καλυπτόμενο ποσοστό ζημιάς ονομάζεται απαλλαγή και είναι χαρακτηριστικό της ασφάλισης. Η απαλλαγή είναι το μέρος της ζημιάς, το οποίο βαρύνει τον ασφαλισμένο και αποτελεί κίνητρο, ώστε ο ίδιος ο ασφαλισμένος να προστατεύσει την παραγωγή του τόσο πριν από τη ζημιά –με προληπτικά μέτρα- όσο και μετά τη ζημιά –με κατάλληλους ψεκασμούς- και να μην επαναπαυθεί στην αποζημίωση του ΕΛ.Γ.Α. Για τον λόγο αυτόν, πουθενά δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης κατά 100% οποιασδήποτε ασφαλιζόμενης ζημιάς».