Ασφυκτικά τα περιθώρια για τον ΟΣΔΕ – Ανησυχία των αγροτών για τις φετινές πληρωμές

Στενεύουν ασφυκτικά περιθώρια για την εκκίνηση του ΟΣΔΕ φέτος και πλέον είναι διάχυτη η ανησυχία στον αγροτικό κόσμο αφού εάν η διαδικασία καταρρεύσει, παραμένει άγνωστο το ποιος θα πληρώσει περίπου 2 δισ. ευρώ ενισχύσεων σε 650.000 Έλληνες αγρότες;

Το πρόβλημα ξεκίνησε από το διαγωνισμό για την ανάδειξη του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021 καθώς υπήρξε καθυστέρηση υπερβολική στη δημοσιοποίησή του. Μάλιστα, για πρώτη φορά συμμετείχε και δεύτερη εταιρεία στον διαγωνισμό, ενώ και οι δύο εταιρείες κατέθεσαν δικαστικές προσφυγές.

Η καθυστέρηση στη διαγωνιστική διαδικασία οδήγησε το Δ.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη λανθασμένη απόφαση ακύρωσης του διεθνούς διαγωνισμού για τον Τεχνικό Σύμβουλο και στην απευθείας ανάθεση μέχρι 30/6/2021 σε μία συγκεκριμένη εκ των δύο εταιρειών, των εργασιών της αποπληρωμής των ενισχύσεων του 2020 και της δημιουργία της πλατφόρμας για την υποβολή της αίτησης του 2021.

Κατά των προαναφερόμενων αποφάσεων προσέφυγε η δεύτερη εταιρεία και έχει ορισθεί δικάσιμος για τις 24/4/2021, ωστόσο στις 29/3/2021 εκδόθηκε αυτεπάγγελτη απόφαση του Δικαστηρίου για αναστολή των αποφάσεων του Δ.Σ. μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. A46/2021 η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών «αναστέλλει την επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, ή την ανάθεση με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών που δημοπρατήθηκαν με τη με αριθμό διακήρυξη του, για τις οποίες ήδη έχουν υποβληθεί προσφορές στο πλαίσιο του διεθνή, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διεξάγεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. υπό το συστημικό αριθμό, μέχρι την έκδοση απόφασης από την Α.Ε.Π.Π. επί της με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 585/2021 προδικαστικής προσφυγής».

Ο πρόεδρος του κλιμακίου, που εξέτασε την προσφυγή, Νικόλαος Σαββίδης, αναλύει το σκεπτικό του, το οποίο προφανώς και ευσταθεί νομικά και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Βέβαια, θα πρέπει να περιμένουμε την τελική απόφαση της Αρχής, που αυτό θέτει σε κίνδυνο χρονικά το έργο της συγκέντρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ και στη συνέχεια της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενισχύσεων των αγροτών.

Η απόφαση αναστολής εξεδόθη στις 29 Μαρτίου και η τελική απόφαση μπορεί να χρειαστεί εβδομάδες. Μέχρι τις 15 Μαΐου έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως κάθε χρόνο, την προθεσμία για όλα τα συστήματα ΟΣΔΕ των κρατών-μελών, με μία μεγάλη πιθανότητα να παραταθεί μέχρι 15 Ιουνίου λόγω πανδημίας.