Ατασθαλίες σε δήμους της Κρήτης διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Σωρεία ατασθαλίες στη διαχείριση εκμισθώσεων δημοτικών ακινήτων σε τρίτους σε δήμους της Αττικής, καθώς και εκπρόθεσμες εγκρίσεις οικονομικών καταστάσεων σε δήμους της Κρήτης, διαπίστωσαν οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Η Αρχή κατά τους ελέγχους που διενήργησε σε δήμους της Αττικής κατέγραψε περιπτώσεις ασυνέπειας στην καταβολή μισθωμάτων που ξεπερνούν ανά περίπτωση ποσά ύψους 500.000 ευρώ, 89.000 ευρώ και 70.000 ευρώ, καθώς επίσης επιβάρυνση των δήμων με δαπάνες ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των επιχειρήσεων των μισθωτών με ποσά που ξεπερνούν ξεπερνούν τις 39.000 ευρώ και 62.000 ευρώ.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΑΔ αναφέρεται ενδεικτικά σε διαπιστώσεις από ελέγχους που ολοκληρώθηκαν σε έξι δήμους και στα νομικά πρόσωπα αυτών και αφορούν εκμισθώσεις συνολικά 20 ακινήτων:

Μη νόμιμη παράταση των μισθώσεων

Ασυνέπεια των μισθωτών στην καταβολή των μισθωμάτων με την ανοχή των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων (19.134 ευρώ, 71.049 ευρώ , 90.000 ευρώ, 217.679 ευρώ και 500.199 ευρώ κατά περίπτωση

Μη κατάθεση εγγυητικών επιστολών με την ανοχή των αρμόδιων υπηρεσιών

Επιβάρυνση των δήμων με δαπάνες ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των επιχειρήσεων των μισθωτών (4.419 ευρώ, 26.553 ευρώ, 35.393 ευρώ και 62.483 ευρώ κατά περίπτωση)

Παράλειψη ή σημαντική καθυστέρηση των αρμόδιων υπηρεσιών να προβούν σε οφειλόμενες ενέργειες και στην επιβολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των οφειλών.

Η ΕΑΔ σημειωθεί ότι οι υπόχρεοι μισθωτές φρόντιζαν να μην έχουν στο όνομά τους χρηματικά ποσά διαθέσιμα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ή και ακίνητη περιουσία, προκειμένου να καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής η ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών.