ΒΟΑΚ: Αίσιο τέλος στην δικαστική εμπλοκή – Το έγγραφο απόσυρσης της προσφυγής

(Κεντρική Φωτογραφία Αρχείου Shutterstock)

Αν και δικαιώθηκε σε επίπεδο προσωρινών μέτρων, η κοινοπραξία απέσυρε την προσφυγή της περί «φωτογραφικού» διαγωνισμού για το τμήμα «Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος», αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο για τη δημοπράτηση


Ολιγοήμερη αποδείχτηκε τελικά η πρώτη δικαστική εμπλοκή που παρουσιάστηκε στο μεγάλο έργο του νέου ΒΟΑΚ.

Αν και δικαιώθηκε σε επίπεδο εκδίκασης των λεγόμενων προσωρινών μέτρων, η κοινοπραξία των τεσσάρων εργοληπτικών εταιρειών που – όπως είχαμε αποκαλύψει – είχε καταθέσει προδικαστική προσφυγή, καταγγέλλοντας φωτογραφικό διαγωνισμό για το τμήμα “Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος”, αποφάσισε τελικά να κάνει πίσω…

Η κοινοπραξία, με βάση τα σχετικά έγγραφα που έχει στη διάθεσή της και δημοσιεύει σήμερα η “Νέα Κρήτη”, απέσυρε την προδικαστική προσφυγή της, που ήταν να εκδικαστεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών στις 2 Μαρτίου, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για να προχωρήσει κανονικά η διαγωνιστική διαδικασία. Μετά την απόσυρση της προσφυγής, μπορεί να γίνει κανονικά λοιπόν την ερχόμενη Τρίτη 22 Φεβρουαρίου η δημοπράτηση του δημόσιου έργου “Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος” του νέου ΒΟΑΚ και μένει, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να δούμε πόσες και τι ύψους προσφορές θα κατατεθούν από τους κατασκευαστικούς ομίλους και κοινοπραξίες…

Ας τα δούμε όμως αναλυτικά. Όπως είχαμε αποκαλύψει πριν από μερικές ημέρες, κοινοπραξία τεσσάρων εργολαβικών εταιρειών “Δομική Κρήτης Α.Ε. – ΕΚΤΕΡ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.” άσκησε προδικαστική προσφυγή και αίτημα αναστολής-προσωρινών μέτρων κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού του υπουργείου Υποδομών-Μεταφορών για το έργο “Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος” του ΒΟΑΚ, καταγγέλλοντας “φωτογραφικούς” όρους και παραβίαση του ελεύθερου ανταγωνισμού στις διαγωνιστικές διαδικασίες, με συνέπεια – όπως σημειώνουν – τον αποκλεισμό τους από τον διαγωνισμό.

Η κοινοπραξία προέβαλε, συγκεκριμένα, τους εξής λόγους ακύρωσης του διαγωνισμού:

  1. «Παραβίαση των αρχών της αναλογικότητας, του ελεύθερου ανταγωνισμού – Προσθήκη πρόσθετων όρων χωρίς αιτιολογία».
  2. «Μη νόμιμοι οι πρόσθετοι όροι των άρθρων 22. Γ. (8), 22. Δ. 2. (ί), 22. Δ. 2. (ίί), 22. Δ. 2. (i), 22. Δ. 2. (II) και 22. Δ. 2. (II), που απαιτούν σώρευση του συνόλου των πρόσθετων τεθέντων ελάχιστων απαιτήσεων στο πρόσωπο ενός μέλους της ένωσης, απαγορεύοντας την άθροιση τεχνικής επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας».

Δικαιώθηκε σε επίπεδο προσωρινών μέτρων

Παράλληλα με την εκδίκαση της προδικαστικής προσφυγής που είχε προγραμματιστεί για τις 2 Μαρτίου, η προσφεύγουσα κοινοπραξία είχε ζητήσει και προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα, αναστολής δηλαδή των διαγωνιστικών διαδικασιών μέχρι την έκδοση της απόφασης από την ΑΕΠΠ.

Το αρμόδιο κλιμάκιο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφορών έκανε αποδεκτό το αίτημα των προσωρινών μέτρων, και αποφάσισε την προσωρινή αναστολή των διαγωνιστικών διαδικασιών, κρίνοντας πως υπάρχει βάση διερεύνησης των καταγγελιών της προσφεύγουσας κοινοπραξίας περί «φωτογραφικών» όρων στον ανοιχτό διαγωνισμό για το τμήμα “Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος”.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση της ΑΕΠΠ, «επειδή εν προκειμένω: α) η υπό εξέταση προσφυγή δεν είναι προδήλως απαράδεκτη και χρήζει περαιτέρω ελέγχου, β) η ύπαρξη ενδεχόμενης βλάβης του προσφεύγοντος ως στοιχείο του παραδεκτού του αιτήματος αναστολής του διαγωνισμού θεμελιώνει, καταρχήν, το έννομο συμφέρον του από την ιδιότητά του ως προτιθέμενου να συμμετάσχει πλην όμως αποκλειόμενου λόγω των όρων της διακήρυξης και γ) οι λόγοι της προσφυγής δεν πιθανολογούνται ως προδήλως αβάσιμοι. Σε κάθε δε περίπτωση, από μια γενική θεώρηση και στάθμιση των συμφερόντων των εμπλεκόμενων μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και λόγους δημοσίου συμφέροντος, δεν προκύπτει ότι οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη. Επειδή η αναστολή προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας δε διατάσσεται με αόριστη, αλλά βεβαία και εύλογη διάρκεια, δηλαδή μέχρι την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής, χωρίς να καθυστερεί υπέρμετρα τη διαγωνιστική διαδικασία, ώστε να προστατευθούν και τα συμφέροντα της αναθέτουσας Αρχής για ταχεία πρόοδο και ολοκλήρωση αυτής. Για τους λόγους αυτούς δέχεται το αίτημα λήψης προσωρινών μέτρων του προσφεύγοντος. Αναστέλλει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής».

Η ανατροπή – Το έγγραφο απόσυρσης της προσφυγής

Κι ενώ η πρώτη δικαίωση σε επίπεδο προσωρινών μέτρων για την προσφεύγουσα κοινοπραξία προμήνυε βαθύτερη, ενδεχομένως, εμπλοκή στον διαγωνισμό, είχαμε… ανατροπή! Η κοινοπραξία αποφάσισε να αποσύρει την προσφυγή της, κι έτσι μπαίνει τέλος στην πρώτη αυτή δικαστική εμπλοκή στο μέτωπο του έργου του ΒΟΑΚ. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της κοινοπραξίας για την απόσυρση της προσφυγής, «εκ μέρους της ένωσης οικονομικών φορέων με την επωνυμία “ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.- ΕΚΤΕΡ Α.Ε.- ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.- ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.”, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αθανάσιο Σίψα ως και των μελών αυτής, ήτοι των εταιρειών, σας δηλώνουμε με την παρούσα ότι παραιτούμαστε από το δικόγραφό της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ 124/24-01-2022 προδικαστικής προσφυγής, που έχουμε ασκήσει, ενώπιον της ΑΕΠΠ, και η οποία στρέφεται κατά της με αρ. 22PROC009898555 2022-01-07 Διακήρυξης του Υ. ΥΠΟ. ΜΕ/Γ.Γ.Υ./ ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 186083 και με αντικείμενο “Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, τμήμα: Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου”. Η συζήτηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είχε οριστεί, με τη με αρ. 145/2022 πράξη του προέδρου του 4ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ, στις 02/03/2022 και ώρα 10:00, στην έδρα της ΑΕΠΠ».