Εξοικονομώ 2021: Τα ποσά που ισχύουν για την – Αναλυτικός οδηγός

27 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν στην Κρήτη από τα συνολικά 632 εκατ. ευρώ του Προγράμματος Εξοικονομώ 2021.

Από το πρόγραμμα θα επιδοτηθούν και θα αναβαθμιστούν ενεργειακά 50.000 κατοικίες.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, με τους άμεσα ενδιαφερόμενους να τρέχουν να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτησή τους στο πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον επίσημο οδηγό του προγράμματος, η κατανομή των πόρων του «Εξοικονομώ 2021» ανά περιφερειακή ενότητα του νησιού έχει ως εξής:

664.00 ευρώ για την Π.Ε. Ηρακλείου.
323.000 ευρώ για την Π.Ε. Λασιθίου
102.000 ευρώ για την Π.Ε. Ρεθύμνου
149.000 ευρώ για την Π.Ε. Χανίων.

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές
προϋποθέσεις:

• Υφίσταται νόμιμα.
• Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
• Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
• Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.)
σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Ωφελούμενοι – Αιτήσεις – Εισοδηματικές Κατηγορίες – Επιχορήγηση

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο
δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.

Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντα
θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του Προγράμματος (φορολογικό έτος
2020) όπως και κατά την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων
δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυρίων) σε επιλέξιμη κατοικία: αν η κύρια
χρήση της υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έναν εκ των συγκυρίων, δικαίωμα
συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί. Αν η κύρια
χρήση της υπό αίτηση κατοικίας αφορά σε έτερο πρόσωπο μη συγκύριο (δωρεάν
παραχώρηση / ενοικίαση), δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε εκ
των συγκυρίων με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή
κυριότητα).

Για τη νομιμότητα της κατοικίας ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά
νομιμοποιητικά της έγγραφα. Τίθεται υπόψη πως θα απαιτηθεί η υποβολή σε
μεταγενέστερο στάδιο της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας

Η κύρια χρήση της κατοικίας καταγράφεται στα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων τριών ετών, με προτεραιότητα το έτος
αναφοράς (φορολογικό έτος 2020). Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος, για το έτος αναφοράς προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ήταν σε
χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) το εν λόγω φορολογικό έτος, για την
πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά
ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών. Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί μετά
τις 31.12.2020 (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου), θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την
κύρια χρήση της κατοικίας.

Στις ενοικιαζόμενες κατοικίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 της
Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπου καθορίζονται τα
όρια σώρευσης (200.000 €). Απαιτείται από τον Ωφελούμενο (πλήρη κύριο, επικαρπωτή)
δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό de minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει καθώς
και προσκόμιση αντίστοιχων δηλώσεων των λοιπών συνιδιοκτητών (πλήρης κύριος,
επικαρπωτής).

Επιπλέον, σε περίπτωση πολλών αιτήσεων του προγράμματος στο ίδιο
πρόσωπο, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης (επιχορήγησης, επιδότησης επιτοκίου και
ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης – ΑΙΕ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 80.000€
συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των αιτήσεών του.

Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Τα φυσικά πρόσωπα που τα ίδια και η προς ενεργειακή αναβάθμιση κατοικία τους
πληρούν τις άνω προϋποθέσεις, καλούνται δυνητικοί Ωφελούμενοι του Προγράμματος
εφόσον βάσει του εισοδήματος τους κατά το έτος αναφοράς κατατάσσονται στις κάτωθι
εισοδηματικές κατηγορίες:

Στα πλαίσια του Προγράμματος υπάρχουν δύο (2) διακριτοί τύποι αιτήσεων:
ι. Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας,
ιι. Αίτηση Πολυκατοικίας (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των διαμερισμάτων ως
μέρος αίτησης σε πολυκατοικία)

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και διαμερισμάτων ως
μέρος αίτησης σε Πολυκατοικία, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

Οι αρχικές αυτές ενδεικτικές κατανομές σε κάθε υποσύνολο Περιφερειακών ενοτήτων
μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των εντάξεων στο παρόν
Πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι ανωτέρω πόροι δύναται να συνδυασθούν με άλλους
εθνικούς πόρους για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλέξιμες
κατοικίες.

Επιπλέον, οι διαθέσιμοι πόροι του Προγράμματος δύνανται να προσαυξηθούν, σε
περίπτωση μεγάλου όγκου αιτήσεων και εξάντλησης των πόρων αυτής.

Οι παρεμβάσεις αφορούν αποκλειστικά τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων
  • Τοποθέτηση
  • αναβάθμιση θερμομόνωσης
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
  • Σύστημα ZNX με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)
  • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Προετοιμασία

Κάθε φυσικό πρόσωπο καθώς και το σώμα των ιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικίας
που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξουν εάν πληρούν
τις προϋποθέσεις και εάν η ιδιοκτησία τους μπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία» και να μεριμνήσει, έτσι ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, για τα ακόλουθα:

• Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet. Επισημαίνεται ότι δεν
υφίσταται δυνατότητα υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα για φυσικά
πρόσωπα/πολυκατοικίες που δεν είναι πιστοποιημένα μέσω της ανωτέρω
εφαρμογής και δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτή.

• Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο
ακίνητο, η αρχική δήλωση υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων
κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο
Πρόγραμμα. Τίθεται υπόψη ότι, κατά την υποβολή στο Πρόγραμμα της
Ηλεκτρονικής Ταυτότητας η υπαγωγή θα πρέπει να είναι περαιωμένη σύμφωνα με
την παρ.8 του άρθρου 81 του ν.4495/2017. Μεταγενέστερη δήλωση, από την
υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα, για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων
κατασκευών, δύναται να υποβληθεί σε περίπτωση απόκλισης της Ωφέλιμης
επιφάνειας του ακινήτου μέχρι του ορίου των επτά (7) τετραγωνικών μέτρων,
προκειμένου οι ενεργειακές παρεμβάσεις να είναι σύμφωνες με την κείμενη
νομοθεσία (για τις πολυκατοικίες, το όριο σε τετραγωνικά μέτρα είναι το γινόμενο
του επτά (7) επί του πλήθους των διαμερισμάτων). Σε κάθε περίπτωση, πριν την
τελική εκταμίευση της επιχορήγησης του έργου θα πρέπει να είναι περαιωμένη
σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 81 του ν.4495/2017.

• Σε περίπτωση που στα φορολογικά στοιχεία του αιτούντα υπάρχουν εκκρεμότητες
στην εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), στην αναλυτική
κατάσταση μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας (Ε2) ή στη δήλωση των στοιχείων
ακινήτων (Ε9), θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης.
Επισημαίνεται ότι στα έντυπα φορολογίας, μίσθωσης ακινήτων και περιουσιακής
κατάστασης θα πρέπει να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας. Επίσης, κατά την υποβολή της αίτησης η απόκλιση μεταξύ της
επιφάνειας κυρίων χώρων βάσει του εντύπου Ε9 και της ωφέλιμης επιφάνειας Α’
ΠΕΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7m2.

• Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου (απόκτηση για πρώτη φορά
εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου μετά τις 31/12/2020) θα πρέπει να
έχει προηγηθεί η καταχώρηση/τροποποίηση των στοιχείων στη δήλωση των
στοιχείων ακινήτων Ε9. Με την αίτηση επισυνάπτεται ο τίτλος ιδιοκτησίας και το
πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό
καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού
Γραφείου. Η μελλοντική χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία θα τεκμηριώνεται
με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Παράρτημα ΧΙ).

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυρίων) σε επιλέξιμη κατοικία, αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας θα γίνεται από έναν
εκ των συγκυρίων, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος
που θα την ιδιοκατοικεί. Αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας θα γίνεται από
έτερο πρόσωπο μη συγκύριο, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει συγκύριος
με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα).
Κατά την ολοκλήρωση του έργου θα διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι
προκειμένου να διαπιστωθεί η χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία.

• Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων στο
ακίνητο θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυριών και να
αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη δήλωση των
στοιχείων ακινήτων τους (Ε9).

• Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου και διαμόρφωση της
Πρότασης Παρεμβάσεων ενεργειακής Εξοικονόμησης.

Διαβάστε τον αναλυτικό οδηγό: Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος Εξοικονομώ 2021