Ποιοι επαγγελματίες υποχρεούνται πλέον να βάλουν POS [λίστα]

Πήρε ΦΕΚ η ΚΥΑ με την οποία υποχρεούνται νέες κατηγορίες επιτηδευματιών να εγκαταστήσουν POS.

Η διορία που έχουν για να βάλουν το ειδικό μηχάνημα για πληρωμή με κάρτα είναι 3 μήνες.

Αναλυτικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
 • Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων
 • Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
 • Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
 • Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων
 • Μεταλλοτεχνία
 • Επισκευή μεταλλικών προϊόντων
 • Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
 • Επισκευή άλλου εξοπλισμού
 • Παροχή ατμού και κλιματισμού
 • Επεξεργασία λυμάτων
 • Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων
 • Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων
 • Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών
 • Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
 • Αποθήκευση
 • Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας
 • Άλλες ταχυδρομικές και ταχύ μεταφορικές δραστηριότητες
 • Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
 • Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Έκδοση άλλου λογισμικού
 • Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
 • Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
 • Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
 • Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες
 • Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
 • Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
 • Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
 • Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
 • Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
 • Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού
 • Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)
 • Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
 • Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
 • Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας
 • Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας
 • Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών
 • Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου
 • Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου
 • Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης
 • Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών
 • Δραστηριότητες συσκευασίας
 • Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
 • Προσχολική εκπαίδευση
 • Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.
 • Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
 • Καλλιτεχνική δημιουργία
 • Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
 • Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης
 • Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α.