Επιταχύνεται η πληρωμή των υποχρεώσεων ΟΤΑ προς ιδιώτες – Ποιους αφορά

Επιταχύνεται η πληρωμή των υποχρεώσεων ΟΤΑ προς ιδιώτες INTIME

Τροπολογία που κατατέθηκε στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς προβλέπει την επιχορήγηση των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, προκειμένου να εξοφλούν άμεσα απλήρωτες υποχρεώσεις τους σε ιδιώτες, που προέρχονται από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

Σύμφωνα με την τροπολογία, για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων σε βάρος των δήμων και των περιφερειών από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες έως τη δημοσίευση του παρόντος έχουν καταστεί τελεσίδικες και αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, καθώς και αποζημιώσεις από αδικοπραξία, οι δήμοι και οι περιφέρειες δύναται να επιχορηγούνται από χρηματικά διαθέσιμα ύψους έως 60 εκατ. ευρώ, του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.», τα οποία μεταφέρονται στους λογαριασμούς με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» ή «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών» αντίστοιχα που τηρούνται στο ίδιο Ταμείο.

Η δυνατότητα εξόφλησης από τα χρηματικά διαθέσιμα του ως άνω προγράμματος δεν αφορά αξιώσεις αναγνωρισμένες με τελεσίδικες αποφάσεις, εφόσον ως προς τη νομική βασιμότητα αυτών υπάρχει αντίθετη νομολογία ανώτατου δικαστηρίου σε σχέση με αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας.

Για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη αντίθετης νομολογίας ανώτατου δικαστηρίου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να ζητά τη γνώμη του οικείου γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.

Σύμφωνα με την τροπολογία, τυχόν χρηματικό υπόλοιπο μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων προστίθεται στους προς απόδοση Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους των δήμων και κατανέμεται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών στους δήμους της χώρας.