Υπουργείο Εργασίας: Πως πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση σε περίοδο κακοκαιρίας

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα στην οποία αναφέρονται οι συνθήκες που θα πρέπει να επικρατούν σε μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας, για την ομαλή λειτουργία της και την εξυπηρέτηση των εργαζομένων.

Πιο αναλυτικά:

Οι εργοδότες θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα κατά περίπτωση τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες και δυνατότητες, για την μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε κίνδυνο λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων και να τους παρέχουν τις κατάλληλες οδηγίες.

Οι χώροι εργασίας σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας πρέπει να έχουν θερμοκρασία ανάλογη με τη φύση της εργασίας και τη σωματικήπροσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της, λαμβανομένων υπόψη καιτων κλιματολογικών συνθηκών των εποχών του έτους.

Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε εξωτερικές θέσεις εργασίας,αυτές πρέπει να διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις (δυσμενείς καιρικές συνθήκες) και να μην κινδυνεύουν να γλιστρήσουν ή να πέσουν.

Να χορηγείται στους εργαζόμενους, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται,εξοπλισμός ατομικής προστασίας για προστασία από το ψύχος.

Στην περίπτωση εγκύων και γαλουχουσών εργαζομένων, για κάθεδραστηριότητα που ενδέχεται να εγκλείει συγκεκριμένο κίνδυνο έκθεσής τους σε ακραίες συνθήκες καταπόνησης λόγω ψύχους, πρέπει νααξιολογείται ο κίνδυνος για την ασφάλεια ή την υγεία τους, καθώς και κάθεεπίπτωση στην εγκυμοσύνη ή γαλουχία, και να καθορίζονται τα ληπτέαμέτρα.

Απαγορεύεται η απασχόληση ανηλίκων εργαζομένων σε εργασίες κατά τιςοποίες ο νέος εκτίθεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την εκτέλεσηυπαίθριων εργασιών).

Επίσης, επιβάλλεται η λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης και προστασίας στην περίπτωση απασχόλησης εργαζομένων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου (όπως π.χ. καρδιοπαθείς).

Ειδικότερα για τα τεχνικά και οικοδομικά έργα, επισημαίνονται τα παρακάτω: Αντιστηρίξεις, εκσκαφές κ.λπ. πρέπει να επανελέγχονται από το επιβλέποντα μηχανικό πριν από την επανάληψη εργασιών διακοπεισών λόγω θεομηνίας ή παγετού και να αναγράφονται οι σχετικές παρατηρήσειςστο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας.

Όσον αφορά τα ανυψωτικά μηχανήματα, απαγορεύεται η εγκατάσταση ήχρήση τους σε καιρικές συνθήκες που είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνοτην ευστάθειά τους.

Όλες οι βοηθητικές κατασκευές (ικριώματα κλπ) πρέπει να επιθεωρούνταιαπό το αρμόδιο πρόσωπο ως προς την αντοχή, τη σταθερότητα και ταμέτρα ασφάλειας σε περίπτωση θεομηνίας και πριν από την επανάληψη τωνεργασιών.

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών διακόπτονται οι εργασίες οιοποίες παρεμποδίζονται άμεσα από αυτές.

Οι εργασίες αυτέςεπαναλαμβάνονται μετά την αποκατάσταση των ασφαλών συνθηκώνεργασίας. Για ζητήματα που αφορούν την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας σημειώνεται ότιοι εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους τμήματα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε).