«Μνημόνια» για την τήρηση του προϋπολογισμού σε υπουργεία και φορείς

«Μνημόνια» συνεργασίας καλούνται να συνυπογράψουν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου όλα τα υπουργεία και οι φορείς της γενικής κυβέρνησης με το υπουργείο Οικονομικών.

Μέσω των «μνημονίων» θα αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για την πιστή τήρηση του προϋπολογισμού του 2019 αλλά και για τη λήψη διορθωτικών μέτρων στην περίπτωση κατά την οποία «από τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού τους διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους στόχους».  Όλοι οι φορείς οφείλουν να υιοθετήσουν μηχανισμούς και να προγραμματίσουν δράσεις που εξασφαλίζουν τη μηνιαία παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους , έτσι ώστε να εντοπίζουν έγκαιρα αποκλίσεις από τους στόχους.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης με απόφασή  του δίνει αυστηρές εντολές σε υπουργεία και φορείς  για τήρηση των στόχων  λαμβάνοντας παράλληλα μέριμνα για την κάλυψη έξτρα δαπανών που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις για τις οποίες όμως υπάρχει αναγνώριση απαιτήσεων με πρακτικά του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Επίσης το 2019 θα συνεχιστεί η επισκόπηση δαπανών (spending review) των δαπανών των υπουργείων από το υπουργείο Οικονομικών.

Στο «μικροσκόπιο» μπαίνουν δράσεις εξοικονόμησης που έχουν συμφωνηθεί από το 2017 (κυρίως στα υπουργεία Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υποδομών και Μεταφορών) για να διασφαλιστεί η επίτευξη των σχετικών εξοικονομήσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση Χουλιαράκη, υπουργεία και φορείς της γενικής κυβέρνησης δεσμεύονται ότι:

  • Θα παρακολουθούνται ανά μήνα για την επίτευξη των στόχων τους. Σε περίπτωση απόκλισης, ενεργοποιούνται διορθωτικά μέτρα. Αν διαπιστωθούν υπερβάσεις άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους και δεν έχουν υλοποιηθούν  διορθωτικές παρεμβάσεις, τότε περικόπτεται αυτομάτως ποσό πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες, ίσο με την υπέρβαση. Αν επαναληφθεί υπέρβαση και στο αμέσως επόμενο τρίμηνο (άνω του 10%), τότε θα τοποθετείται Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών ως αρμόδιος για τους εποπτευόμενους φορείς του εν λόγω υπουργείου.  «Η διάθεση του συνόλου των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Το ποσοστό αποδέσμευσης των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων εξαρτάται κάθε φορά από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για το λόγο αυτό είναι πιθανό να μην εγκριθεί η διάθεση του συνόλου των πιστώσεων ορισμένων κατηγοριών δαπανών» τονίζεται στην απόφαση.
  • Τα κονδύλια θα δίδονται με το σταγονόμετρο στα υπουργεία. Ποσοστό 10% των πιστώσεων του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού για ελαστικές δαπάνες, δεν θα διατίθεται πριν την 30η Ιουνίου κάθε οικονομικού έτους, πλην ορισμένων εξαιρέσεων υπό όρους. Και μετά την 1η Ιουλίου όμως, η διάθεση των πιστώσεων αυτών θα εξαρτάται από τον όρο να μην έχει επέλθει -αλλά ούτε και να αναμένεται- σημαντική απόκλιση από τα δεσμευτικά όρια δαπανών και τους δημοσιονομικούς στόχους.
  • Πιστώσεις που αφορούν την μισθοδοσία προσωπικού (ανελαστικές δαπάνες) δεν επιτρέπεται να διατεθούν για κάλυψη λειτουργικών αναγκών (ελαστικές δαπάνες).
  • Απαγορεύεται επίσης να διατίθενται ποσά για πρόσθετες αποδοχές, αν δεν έχει εξασφαλιστεί η συνολική πληρωμή των τακτικών αποδοχών. Κατόπιν αυτών, σε καμιά περίπτωση δεν τίθεται θέμα συμπληρωματικής ενίσχυσης του φορέα για καταβολή αποδοχών.
  • Πριν οποιαδήποτε νέα δαπάνη, προηγούνται οι πληρωμές παλαιών υποχρεώσεων του κάθε φορέα και αφαιρούνται αυτομάτως από τον προϋπολογισμό του. Με την έναρξη του οικονομικού έτους και πριν την ανάληψη οποιασδήποτε νέας οικονομικής υποχρέωσης από τους φορείς, δεσμεύονται άμεσα στον προϋπολογισμό τους και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, πιστώσεις ισόποσες με το ανεξόφλητο υπόλοιπο των υποχρεώσεων που είχαν αφήσει από το 2018, αλλά και πιστώσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο πολυετών υποχρεώσεων.