Νέες επιδοτήσεις σε αγρότες – Ποιοι θα τις δικαιούνται

Επιδοτήσεις και για τα συστήματα άρδευσης – Υπό διαβούλευση μέτρο που προβλέπει ενίσχυση έως και 500.000 ευρώ για γεωτρήσεις, αντλιοστάσια και επενδύσεις εξοικονόμησης νερού


Επιδότηση της δαπάνης αρδευτικών συστημάτων αξίας έως και 150.000 ευρώ προβλέπει υπουργική απόφαση που βρίσκεται υπό διαβούλευση.

Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει το 80% στις περιπτώσεις των νέων αγροτών (επιλέξιμες δαπάνες στο Μέτρο 4.1.2). Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν όλοι οι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων που είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή συλλογικά σχήματα. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για νέα αρδευτικά συστήματα, συστήματα γεωργίας ακριβείας άρδευσης, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια και άλλες επενδύσεις εξοικονόμησης νερού.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η απόφαση αφορά όλους τους κατόχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων, είτε είναι κατ’ επάγγελμα είτε είναι ετεροεπαγγελματίες αγρότες.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει:

– Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

– Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

– Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος φυσικό πρόσωπο έχει υποβάλει αίτημα ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, οφείλει να προσκομίσει έγγραφο του ΕΦΚΑ ότι εκκρεμεί η διαδικασία αυτή και συνεπώς δεν μπορεί να εκδοθεί ασφαλιστική ενημερότητα.

– Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 5, παράγραφος γ, του Ν. 1287/1982. Οι συντάξεις αναπηρίας του άρθρου 5, παράγραφος α και παράγραφος β του Ν. 1287/1982 κρίνονται κατά περίπτωση.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου πρέπει:

– Να έχουν υποβάλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

– Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

– Να έχουν διάρκεια κατ’ ελάχιστο 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης και σε κάθε περίπτωση τέτοια ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

– Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση και εκκαθάριση.

– Να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

 Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού

Αναλυτικότερα το ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού αίτησης στήριξης ανέρχεται:

* Στα 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.

* Στα 200.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται πως τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 200.000 ευρώ.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης που παρέχεται από το υπομέτρο 4.1 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις δράσεις του υπομέτρου τις 500.000 ευρώ στην περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου που υποβάλλει περισσότερες της μίας αιτήσεων εντός της Προγραμματικής Περιόδου.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης που παρέχεται από το υπομέτρο 4.1 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά τις 500.000 ευρώ και στην περίπτωση που το υποψήφιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι ταυτόχρονα μέτοχος/εταίρος νομικών προσώπων ή/και μέλος συλλογικών σχημάτων δικαιούχων στήριξης.

«Είναι πολύ καλό το μέτρο» – Μεγάλο ζήτημα το αρδευτικό στην Κρήτη

Σχολιάζοντας το μέτρο αυτό, με βάση όσα έχουν έρθει μέχρι τώρα στο φως της δημοσιότητας, το στέλεχος της πανελλήνιας οργάνωσης των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων Πολύδωρας Αναστασάκης είπε ότι «πρόκειται για ένα πολύ καλό μέτρο. Και διευκρινίζει ότι το νέο αυτό πρόγραμμα έχει το χαρακτηριστικό, ότι δίνει πλέον και στους ιδιώτες τη δυνατότητα να επενδύσουν στον τομέα της άρδευσης και να επιδοτηθούν γι’ αυτό». Σύμφωνα με τον ίδιο, που για πολλά χρόνια ήταν επιτυχημένος πρόεδρος του ΤΟΕΒ Γέργερης, όλες αυτές οι προσπάθειες κινούνται στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης νερού, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Όπως εξηγεί ο κ. Αναστασάκης, «το πρόγραμμα αυτό επιδοτεί γεωτρήσεις, αρδευτικά δίκτυα, αυτοματισμούς, τα πάντα. Και ίσως να προβλέπεται και η εγκατάσταση μικρού φωτοβολταϊκού για τη λειτουργία της γεώτρησης»…

Σύμφωνα με τον Πολύδωρα Αναστασάκη, τώρα ξεκινάει η υλοποίηση του προγράμματος. «Στην Κρήτη είμαστε στον τομέα αυτό σε καλύτερη θέση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε όμως κι εμείς πρόβλημα. Έχουμε χάσει κατά καιρούς προγράμματα που θα έπρεπε να είχαμε εκμεταλλευτεί. Το αρδευτικό ζήτημα στην Κρήτη θα έπρεπε να το έχουμε λύσει εδώ και πολλά χρόνια», όπως λέει στη “Νέα Κρήτη” ο Πολύδωρας Αναστασάκης.