Πλαστικά Κρήτης: Δύο εκατ. σε εργαζόμενους και 450.000 σε Νοσοκομεία

Η οικογένεια Λεμπιδάκη γιορτάζει τα 50 χρόνια της εταιρείας – Τις ανακοινώσεις έκανε στη Γενική Συνέλευση ο Διευθύνων Σύμβουλος Μανώλης Λεμπιδάκης


Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Πλαστικά Κρήτης κ. Εμμανουήλ Λεμπιδάκης ενημέρωσε τη Συνέλευση ότι στα πλαίσια του εορτασμού για τα 50 χρόνια της εταιρίας, θα διατεθεί ως έκτακτη αμοιβή το ποσό του €1.000.000 στους εργαζόμενους της μητρικής εταιρίας και €1.000.000 στους εργαζόμενους των θυγατρικών, καθώς επίσης και ποσό 450.000 € σε δωρεές στα νοσοκομεία του Ηρακλείου (ΠΕΠΑΓΝΗ & Βενιζέλειο Γ.Ν. Ηρακλείου), στην Περιφέρεια Κρήτης για υγειονομικό υλικό καθώς και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για ειδικό εξοπλισμό.

Συγκεκριμένα η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης ανακοίνωσε ότι στις 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:00 στα γραφεία της στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 6/3/2020 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 25.154.531 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 μετοχών δηλ. ποσοστό 91,875% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ορίστηκε Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκης και Γραμματέας ο Δ/νων Σύβουλος κ. Εμμανουήλ Λεμπιδάκης και στη συνέχεια συζητήθηκαν και ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

Θέμα 1ο – Αγορά ιδίων μετοχών με σκοπό τη διάθεσή τους σε στελέχη και εργαζόμενους στην εταιρία.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εισηγείται: α) Την απόκτηση έως 100.000 ιδίων μετοχών της, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 σε εύρος τιμών από 5€ έως 15€ ανά μετοχή εντός περιόδου που δεν θα υπερβεί τους 24 μήνες, οι οποίες θα διατεθούν στα στελέχη και τους εργαζόμενους της εταιρείας είτε με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018 είτε με τη μορφή δωρεάς σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 εντός 12 μηνών από την απόκτησή τους. β) Την ανάθεση στο Δ.Σ. της υλοποίησης της απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα με 25.154.531 ψήφους που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 91,875%
Ψήφοι: 25.154.531
Εγκυρα: 25.154.531 (100%).
Υπέρ: 25.154.531 (100%) – Κατά: 0 (0%) – Λευκά/Αποχή : 0 (0%)

Θέμα 2ο – Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Στο σημείο αυτό ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μιχάλης Λεμπιδάκης ενημέρωσε τη Συνέλευση ότι η πορεία των εργασιών το 1ο 3μηνο του έτους ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική με αύξηση του όγκου πωλήσεων του ομίλου κατά 8%. Η λειτουργία του εργοστασίου στην Κίνα συνεχίστηκε καθ’όλη την περίοδο χάρη στην επαγγελματική διαχείριση της κρίσης από τη διεύθυνση και τα στελέχη της θυγατρικής μας. Όσον αφορά το 2ο 3μηνο αναμένεται κάποια κάμψη της παραγωγής και των πωλήσεων του ομίλου λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού και των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία των εργαζόμενων.

Στη συνέχεια, o Διευθύνων Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Λεμπιδάκης ενημέρωσε τη Συνέλευση ότι στα πλαίσια του εορτασμού για τα 50 χρόνια της εταιρίας, θα διατεθεί ως έκτακτη αμοιβή το ποσό του 1.000.000 € στους εργαζόμενους της μητρικής εταιρίας και 1.000.000 € στους εργαζόμενους των θυγατρικών.

Επίσης, στα πλαίσια ενίσχυσης της εθνικής προσπάθειας στις δύσκολες σημερινές συγκυρίες θα διατεθεί ποσό 450.000 € σε δωρεές στα νοσοκομεία του Ηρακλείου (ΠΕΠΑΓΝΗ & Βενιζέλειο Γ.Ν. Ηρακλείου), στην Περιφέρεια Κρήτης για υγειονομικό υλικό καθώς και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για ειδικό εξοπλισμό.