«Φρένο» στα πειραγµένα κοντέρ των ΙΧ βάζει το ΚΤΕΟ

Με υπουργική απόφαση τα ΚΤΕΟ θα ελέγχουν τις ψεύτικες ενδείξεις στους χιλιοµετρητές

Στο στόχαστρο του υπουργείου Μεταφορών µπαίνουν οι «πειραγµένοι» χιλιοµετρητές των οχηµάτων κάθε είδους, όπως προκύπτει από τη νέα υπουργική απόφαση του Χρήστου Σπίρτζη, η οποία συνοψίζει όλες τις διάσπαρτες διατάξεις που υφίστανται για τους τεχνικούς ελέγχους οχηµάτων σε δηµόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, ενώ ορίζει τον ακριβή τρόπο «διόρθωσης» των πειραγµένων ενδείξεων µε την προσθήκη τεκµαρτών χιλιοµέτρων.

Παράλληλα αποσαφηνίζει τη διαδικασία ελέγχου και για τα οχήµατα που βρίσκονται σε ακινησία εξαιτίας κατάθεσης, αφαίρεσης ή παρακράτησης της άδειας κυκλοφορίας από δηµόσια Αρχή, επισηµαίνοντας ότι κατά τον έλεγχο προσκοµίζεται αντίγραφο της άδειας µε την ένδειξη «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ», καθώς χωρίς επιτυχή τεχνικό έλεγχο (εφόσον έχει λήξει η ισχύς του τελευταίου Δελτίου Ελέγχου Κυκλοφορίας) το όχηµα δεν µπορεί να επανακυκλοφορήσει. Οσον αφορά τους «πειραγµένους» χιλιοµετρητές, σύµφωνα µε τη νέα απόφαση, σε κάθε έλεγχο οχήµατος ελέγχεται η ένδειξη του αριθµού των διανυθέντων χιλιοµέτρων. Οπου προκύπτει ότι ο αριθµός χιλιοµέτρων είναι µικρότερος από τον αριθµό που είχε σηµειωθεί σε προγενέστερους ελέγχους (εµφανής παραποίηση µετρητή), σηµειώνεται σοβαρή έλλειψη σε συγκεκριµένους κωδικούς.

Στην περίπτωση αυτή το ΚΤΕΟ αποστέλλει στην αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών ενηµερωτικό σηµείωµα συνοδευόµενο από φωτοαντίγραφο του δελτίου ελέγχου προκειµένου να εφαρµοστούν οι προβλεπόµενες ποινικές κυρώσεις.

Στο µικροσκόπιο και τα οχήµατα που βρίσκονται σε ακινησία εξαιτίας κατάθεσης ή παρακράτησης της άδειας κυκλοφορίας

Η αποκατάσταση της έλλειψης πραγµατοποιείται µε διόρθωση της ένδειξης του µετρητή διανυθέντων χιλιοµέτρων µε την προσθήκη τεκµαρτών χιλιοµέτρων που υπολογίζονται ανά µήνα σε:

  • 500 χιλιόµετρα για τις µοτοσικλέτες.
  • 1.000 χιλιόµετρα για τα επιβατικά ΙΧ.
  • 3.000 χιλιόµετρα για φορτηγά και λεωφορεία.
  • 5.000 χιλιόµετρα για τα επιβατικά ΔΧ.

Ο τεκµαρτός αριθµός χιλιοµέτρων καλύπτει όλο τον µήνα εντός του οποίου πραγµατοποιείται ή είχε πραγµατοποιηθεί ο τεχνικός έλεγχος. Η διορθωµένη ένδειξη που θα πρέπει να φαίνεται στο δελτίο ελέγχου προκύπτει όταν στην ένδειξη του µετρητή του προηγούµενου ελέγχου πριν την παραποίηση προστεθούν τα τεκµαρτά χιλιόµετρα του διαστήµατος που µεσολάβησε µεταξύ των δύο ελέγχων, το σύνολο των χιλιοµέτρων που έχει καταγράψει ο µετρητής από τον έλεγχο µετά την παραποίηση µέχρι τον τελευταίο χρονικό έλεγχο που αυτή διαπιστώθηκε. Στην περίπτωση που έχει γίνει µηδενισµός και επανεκκίνηση της καταγραφής του αριθµού των χιλιοµέτρων ή αντικατάσταση του µετρητή µε άλλον, θα πρέπει να αποδειχτεί µε την προσκόµιση νόµιµων παραστατικών, δηλαδή απόδειξη ή τιµολόγιο αγοράς και τοποθέτησή του, ενώ τα αντίγραφα αυτά διατηρούνται στο αρχείο του ΚΤΕΟ.

Επιπλέον η απόφαση περιλαµβάνει και την πρόβλεψη ακινητοποίησης του οχήµατος σε περίπτωση εντοπισµού σοβαρών ελλείψεων κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου: «Σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων που καθιστούν το όχηµα επικίνδυνο για την οδική ασφάλεια, το όχηµα ακινητοποιείται, δηλαδή του αφαιρείται επιτόπου η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες» επισηµαίνεται.

«Η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας έχει την έννοια ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία του οχήµατος, ο δε κάτοχος µπορεί να το µετακινήσει µε µέσα ασφαλή για την οδική κυκλοφορία µόνο µέχρι το συνεργείο επισκευής ή µετά την επισκευή του σε ΚΤΕΟ προκειµένου να γίνει ο επανέλεγχος για τη διαπίστωση αποκατάστασης των επικίνδυνων ελλείψεων» αναφέρεται χαρακτηριστικά. Να σηµειωθεί ότι αναµένεται και επόµενη απόφαση, µε την οποία θα ξεκινήσει η επιβολή του νέου προστίµου, ύψους 150 ευρώ, στους ιδιοκτήτες οχηµάτων τα οποία δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ αν και έχει συµπληρωθεί χρονικό διάστηµα έξι µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης διενέργειάς τεχνικού ελέγχου. Ηδη ολοκληρώνεται η προσαρµογή του µηχανογραφικού συστήµατος του υπουργείου και των ΚΤΕΟ γι’ αυτό τον σκοπό. Το νέο πρόστιµο θα επιβάλλεται παράλληλα µε τα ισχύοντα πρόστιµα καθυστέρησης που προβλέπονται ήδη και ανέρχονται σε 16 ευρώ για τον πρώτο µήνα καθυστέρησης για επιβατικά αυτοκίνητα, σε 33 ευρώ για διάστηµα έως έξι µηνών και σε 65 ευρώ εφόσον είναι εκπρόθεσµοι για διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών.